8 shoe shelves 1 shelf

FSH7S118

7 shoe shelves 1 shelf 18" wide

FSH7S124

7 shoe shelves 1 shelf 24" wide

FSH7S130

7 shoe shelves 1 shelf 30" wide